73 بازدید 8 ماه پیش

دکتر فریبرز شریفیان جزی در رابطه با شیشه های زیست فعال دارای استرانسیوم ونقره در تلوزیون مصاحبه ای انجام دادند.