6 دنبال‌ کننده
3.7 هزار بازدید ویدیو

Rise vs Raise

59 بازدید 7 ماه پیش

دیگر ویدیوها

Rise vs Raise

59 بازدید 7 ماه پیش

Too Very

42 بازدید 7 ماه پیش

Remember to do VS Remember doing

50 بازدید 7 ماه پیش

Prevent VS Avoid

17 بازدید 7 ماه پیش

Must Have to

26 بازدید 7 ماه پیش

LearnEnglish_British_Council_Countryside

31 بازدید 7 ماه پیش

Lay Lie

43 بازدید 7 ماه پیش

How do you do VS How are you

48 بازدید 7 ماه پیش

Hard in 5 Ways

34 بازدید 7 ماه پیش

Gut Feeling

23 بازدید 7 ماه پیش

Get Uses

17 بازدید 7 ماه پیش

Fun VS Funny

34 بازدید 7 ماه پیش

Even though VS Even if

27 بازدید 7 ماه پیش

Especially VS Specially

35 بازدید 7 ماه پیش

Don't mind Doesn't matter

11 بازدید 7 ماه پیش

Doing Vs To Do

13 بازدید 7 ماه پیش

Both VS Either VS Neither

34 بازدید 7 ماه پیش

Been vs Gone -Per

38 بازدید 7 ماه پیش

Appointment VS Meeting

14 بازدید 7 ماه پیش

Ways to use Hard

12 بازدید 7 ماه پیش

ways to use actually

35 بازدید 7 ماه پیش

Ways to use take off

17 بازدید 7 ماه پیش

کاربردهای (Thing)

34 بازدید 7 ماه پیش

صفات عالی (ترین)

35 بازدید 7 ماه پیش

کاربرد کلمات (Since For)

45 بازدید 7 ماه پیش

زمان آینده ساده

48 بازدید 7 ماه پیش

زمان گذشته

23 بازدید 7 ماه پیش

اسامی غیر قابل شمارش

35 بازدید 7 ماه پیش

افعال معین (Modals)

33 بازدید 7 ماه پیش

تفاوت دو عبارت (Maybe May be)

25 بازدید 7 ماه پیش

افعال ربطی

18 بازدید 7 ماه پیش

جمع بستن های بی قاعده

37 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر