ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
69 دنبال‌ کننده
25.7 هزار بازدید ویدیو
472 بازدید 11 ماه پیش

مناسب ارایه به عنوان پروژه پودمان های صنایع دستی ـ کار آفرینی و پوشاک

آمریکا

86 بازدید 3 ماه پیش

تدریس درس 24مطالعات هشتم بخش 1

قاجارها

118 بازدید 7 ماه پیش

در این درس با حکومت های :افشاریه ،زندیه و قاجاریه و روابط ایران و کشورهای :روسیه ،انگلیس و فرانسه آشنا می شویم

دیگر ویدیوها

177 بازدید 3 ماه پیش
9 بازدید 3 ماه پیش
118 بازدید 7 ماه پیش
283 بازدید 7 ماه پیش
66 بازدید 8 ماه پیش
94 بازدید 8 ماه پیش
102 بازدید 8 ماه پیش
74 بازدید 8 ماه پیش
938 بازدید 9 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 10 ماه پیش
118 بازدید 10 ماه پیش
2.7 هزار بازدید 10 ماه پیش
6 هزار بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر