6 دنبال‌ کننده
19.6 هزار بازدید ویدیو

Hindu Push-ups

163 بازدید 1 سال پیش

دیگر ویدیوها

Hindu Push-ups

163 بازدید 1 سال پیش

ِDecline Push-ups

90 بازدید 1 سال پیش

Spiderman Push-ups

101 بازدید 1 سال پیش

Strageed Push-up

86 بازدید 1 سال پیش

Incline Push-ups

56 بازدید 1 سال پیش

Wide Arm Push-ups

85 بازدید 1 سال پیش

Wall Push-ups (حرکت شنا با دیوار)

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

Sit Ups (حرکت دراز و نشست)

728 بازدید 1 سال پیش

spine lumbar twist stretch

115 بازدید 1 سال پیش

Child's Pose

77 بازدید 1 سال پیش

Cobra Stretch

278 بازدید 1 سال پیش

Cat Cow Pose

238 بازدید 1 سال پیش

Tricep Stretch (کشش پشت بازو)

114 بازدید 1 سال پیش

Calf Stretch

47 بازدید 1 سال پیش

Kneeling Lunge

30 بازدید 1 سال پیش

Plank Taps

146 بازدید 1 سال پیش

Arm Circles (چرخش دست از شانه)

67 بازدید 1 سال پیش

Shoulder Stretch (کشش بازو)

63 بازدید 1 سال پیش

Up Down Plank

433 بازدید 1 سال پیش

Punches (مشت زدن)

294 بازدید 1 سال پیش

Diamond Push-ups

168 بازدید 1 سال پیش

Side Arm Raise

88 بازدید 1 سال پیش

Backward Lunge with front Kick

112 بازدید 1 سال پیش

Side Leg Circles

102 بازدید 1 سال پیش

Bottom Leg Lift

60 بازدید 1 سال پیش

Right Lunge Knee Hops

20 بازدید 1 سال پیش

Left Lunge Knee Hops

57 بازدید 1 سال پیش

Side Lunges (لانژ از پهلو)

218 بازدید 1 سال پیش

Single Leg Calf Raises

107 بازدید 1 سال پیش

Curtsy Lunge

128 بازدید 1 سال پیش

Sumo Squats Calf Raises

80 بازدید 1 سال پیش

Split Squat

130 بازدید 1 سال پیش

Plie Squats

84 بازدید 1 سال پیش

Fire Hydrant

63 بازدید 1 سال پیش

Donkey Kicks

136 بازدید 1 سال پیش

Butt Bridge

326 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر