کاربرد سنسور های مایکروویو غیر تهاجمی در علوم پزشکی

ارائه دهنده: دکتر مسعود باقلانی ،عضو وابسته دانشگاه آلبرتا کانادا و دانشیار مهندسی برق دانشگاه ایلام