مردگان متحرک با مکسی ._.

این پخش زنده به پایان رسید