نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه | زنده

این پخش زنده به پایان رسید