28 بازدید 11 ماه پیش

دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است