16 دنبال‌ کننده
44.8 هزار بازدید ویدیو

Xgen Hair 06 Region Map

M_A_car
3 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 07 Clumping

M_A_car
2 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 09 Expressions

M_A_car
1 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 01 Drawing out guides

M_A_car
4 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 02 Convert to Guides

M_A_car
2 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 04 Tweek Hair Guides

M_A_car
1 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 05 Tweek Hair Guides 4x

M_A_car
2 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 03 Paint Density Map

M_A_car
4 بازدید ۵ ماه پیش

Hair Card 07 Tweeking Hair Cards

M_A_car
1 بازدید ۵ ماه پیش

Xgen Hair 08 Other Modifiers

M_A_car
4 بازدید ۵ ماه پیش

Hair Card 08 Adding Extra Card

M_A_car
1 بازدید ۵ ماه پیش

Hair Card 01 Make Cards From Xgen

M_A_car
3 بازدید ۵ ماه پیش

Hair Card 02 Generate UV

M_A_car
3 بازدید ۵ ماه پیش

Hair Card 04 Build First Hair Texture

M_A_car
2 بازدید ۵ ماه پیش

Hair Card 05 Make Other Hair Textures

M_A_car
3 بازدید ۵ ماه پیش
نمایش بیشتر