2 دنبال‌ کننده
438 بازدید ویدیو
30 بازدید 1 ماه پیش

با آشنایی با تعاریفی که مانع و جامع نباشند بهتر می تواند مانع و جامع بودن تعریف را متوجه شد

آخرین ویدیوها

شرایط تعریف صحیح_ جامع و مانع بودن

11 بازدید 1 ماه پیش

چگونه جامع نبودن و مانع نبودن تعریف را بشناسیم

دیگر ویدیوها

30 بازدید 1 ماه پیش
10 بازدید 1 ماه پیش
12 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
1 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
1 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
75 بازدید 1 ماه پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
1 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
12 بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
0 بازدید 1 ماه پیش
0 بازدید 1 ماه پیش
10 بازدید 1 ماه پیش
15 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
1 بازدید 1 ماه پیش
11 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
27 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر