ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
167 دنبال‌ کننده
165.6 هزار بازدید ویدیو
526 بازدید 11 ماه پیش

جدول مسابقات گروهB: مرحله1جنگ1:تارانتولای بابون پادشاهvsصدپای جواهرمالزیایی. مرحله1جنگ2:عقرب امپراتور vsعقرب جنگلی آسیایی. مرحله1جنگ3:صدپای غول پیکرلائوسvsتارانتولای ببری زمینی مالزیایی. مرحله1جنگ4:عقرب سیاه مالزیvsصدپای اوکیناوانی. برنده درهرجنگ به مرحله بعدصعودمیکندوبازنده حذف می‌شود.تاجایی که قهرمان نهایی گروهAمشخص شود.درنهایت برنده گروهAدرفینال بزرگ به مصاف برنده گروهBمیرود.

عنکبوت شلاقی

276 بازدید 11 ماه پیش

این جانوردراصل عنکبوت نیست وزهرندارد امابه علت شباهتش به عنکبوت هاآن راعنکبوت نامیدند.این شکارچی بااستفاده ازپاهای درازش طعمه های خودراپیدامیکندوپس ازیافتن آن قربانی راباپدیپالپ های خاردار نگه داشته وبه صلابه می‌کشدومیخورد.

نمایش بیشتر