9 بازدید 2 ماه پیش

میز گردی با حضور اساتید دانشگاه شریف: - دکتر حمیدرضا ربیعی، استاد دانشکده‌ی م.کامپیوتر - دکتر آریا الستی، استاد دانشکده‌ی م.مکانیک - دکتر محمد ایزدی، دانشیار دانشکده‌ی م.کامپیوتر - دکتر علی ملکی، استادیار پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری شریف محورهای میزگرد: دانشگاه در ایام کرونا چه تغییراتی کرد؟ چه ابعادی از دانشگاه مجازی در پساکرونا قابل امتداد است؟ مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های دانشگاه مجازی در دوران کرونا در آموزش و رشد دانشجویان چیست؟ اساساً بستر مجازی تا چه حد امکان تحقق مأموریت‌های دانشگاه، به خصوص رسالت انسان