1 دنبال‌ کننده
329 بازدید ویدیو
329 بازدید 1 سال پیش

گونه G. lucidum جزء یکی از مهمترین رستنیها در طب سنتی چین محسوب میشود، به طوري که همراه با رستنیهاي دیگر و یا به تنهایی براي مصارف دارویی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد. منابع و کتب قدیم، این قارچ را براي درمان تنگی نفس، تقویت حافظه، افزایش قدرت بدنی، افزایش طول عمر، درمـان بیماريهاي کلیه و کبد، آرتریت )ورم مفاصل(، آسم، زخم معده، دیابت و بیاشتهایی مفید دانسـتهانـد. در چـین و طـی سـالیان متمادي Ganoderma به عنوان اکسیري سنتی و مؤثر در درمان انواع بیماريها شناخته شده بود.

زنده
کنسرت آنلاین کیهان کلهر