4 دنبال‌ کننده
683 بازدید ویدیو

انگلیسی با سریال

8 بازدید 2 روز پیش

دیگر ویدیوها

انگلیسی با سریال

8 بازدید 2 روز پیش

To be verb

4 بازدید 2 روز پیش

The weather song

3 بازدید 2 روز پیش

Numbers 1-10

2 بازدید 6 روز پیش

numbers

6 بازدید 6 روز پیش

Happy halloween

4 بازدید 6 روز پیش

Halloween song

9 بازدید 6 روز پیش

Rainbow popsicles

3 بازدید 1 هفته پیش

At-song

1 بازدید 1 هفته پیش

At-word family -spin

0 بازدید 1 هفته پیش

At-word family

2 بازدید 1 هفته پیش

Brands' names pronounciation

2 بازدید 1 هفته پیش

Where do they work

2 بازدید 1 هفته پیش

Where do they work

1 بازدید 1 هفته پیش

Jobs

2 بازدید 1 هفته پیش

Part of the body

3 بازدید 1 هفته پیش

Body parts

7 بازدید 1 هفته پیش

Ap-guessing game

1 بازدید 1 هفته پیش

Ap-word family story

1 بازدید 1 هفته پیش

Ap- word family

2 بازدید 1 هفته پیش

Indirect requests

5 بازدید 2 هفته پیش

Detective riddles

6 بازدید 2 هفته پیش

In my classroom-game

4 بازدید 2 هفته پیش

Have-sight word

5 بازدید 2 هفته پیش

Colors happy song

7 بازدید 2 هفته پیش

-colors-I see something

3 بازدید 2 هفته پیش

Ad-word family game

0 بازدید 2 هفته پیش

Ad-word family

5 بازدید 2 هفته پیش

Ag-word family game

0 بازدید 2 هفته پیش

Ag-word family

0 بازدید 2 هفته پیش

Sink or float with fruits

0 بازدید 2 هفته پیش

Float or sink for kids

4 بازدید 2 هفته پیش

Sink or float

1 بازدید 2 هفته پیش

This-that-these-those

5 بازدید 2 هفته پیش

Body parts song

5 بازدید 2 هفته پیش

This is-these are

4 بازدید 2 هفته پیش

Am-sight word

2 بازدید 2 هفته پیش

Am-sight word

0 بازدید 2 هفته پیش

I-sight word

0 بازدید 2 هفته پیش

Am-word family game

0 بازدید 2 هفته پیش
نمایش بیشتر