لیریک آهنگ DNA از BTS

18 بازدید ۷ ساعت پیش

خوشتــ اومـد؟::کـلـی از اینــ جور ویـدیـوها تــویــ چنلـ هستــ!::پســ بزنـ فالـو رو::تا از ویــدیو هایـ جدیـدمـ لذتـ ببــری::کپـی: دنبـالـ و ذکر منـبعـ::خبــر خوبـ!::کلــیـ ویدیویـ جدیـد تــو راهــهـ!::پـسـ بــدو فالو کــنـ تا اولــینـ نفــریـ باشــی کــه ویدیــومــ رو بازدیــد میزنی::من راجـع اسلایم،Kpop،یخ خوری و کلـی چیــز دیگـه ویدیـو میــذارم فقـطـ کافیــهـ ازمـ درخـواسـتـ کنـی و بعد ویـدیویی کـه خواسـتی رو تـوی چنلم ببینی!::ادعـا نمیـکنمـ بهترینمـ؛ امـا خوشـحالمـ بهتـرینـا منـو انتـخابـ میـکننـ::

نمایش بیشتر