2 هزار بازدید 4 سال پیش

در 30 ثانیه 10 سنگ الماس مانند، توسط دستگاه میکروسکوپ تکرام رامان مورد بررسی و تفکیک قرار می گیرند. به www.teksan.ir بیایید و بیشتر بدانید...

کاربردها

2 هزار بازدید 3 ماه پیش

در 30 ثانیه 10 سنگ الماس مانند، توسط دستگاه میکروسکوپ تکرام رامان مورد بررسی و تفکیک قرار می گیرند. به www.teksan.ir بیایید و بیشتر بدانید...

دیگر ویدیوها

67 بازدید 2 ماه پیش