4 دنبال‌ کننده
4.9 هزار بازدید ویدیو

آموزش PullOver

20 بازدید ۱ هفته پیش

هرگونه کپی از محتوای این پیج ممنوع می باشد. مگر با ذکر منبع و بک لینک دادن : www.thenics.ir

دیگر ویدیوها

آموزش PullOver

20 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش Upside Down Deadlift

15 بازدید ۱ هفته پیش

Toes to Bar

41 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش Upside Down Deadlift Pull Up

24 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش Pull Ups

56 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش Hanging Leg Raises

42 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش Hanging on the Bar

49 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش Hanging L-sit Weighted Vest

30 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش Handstand with Wall

51 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Handstand Kick Up

31 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Wall Walks

18 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Elevated Pike Hold

42 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Pike Hold

49 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Plank Open Closed

24 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Side Squats

20 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Squat Lunge

30 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Star Crunches

31 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Switching Lunges

15 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Switching Mountain Climbers

31 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Tip Toe Wall Sit

38 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Toe Touches

40 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش V-Ups

47 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Leg Flutters

32 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش In and Outs

40 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Chair Crunches

41 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Bulgarian Split Squat

13 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Boat Hold

27 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Bicycle

40 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Mountain Climbers

33 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Plank Knees to Elbow

39 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Push Ups

35 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Tuck L-Sit Hold

20 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش HandStand Hold the Wall

15 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Jump Pull Ups

22 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Jump Squats

36 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Jumping Jacks

29 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Low Plank to High Plank

49 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش Half Burpees

26 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش فرانت لور (Front Lever)

91 بازدید ۳ هفته پیش

اجرای قدرتمند کلیستنیکس

337 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر