11 دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو

مبانی سازمان ومدیریت ج13

132 بازدید 3 ماه پیش

دیگر ویدیوها

مبانی سازمان ومدیریت ج13

132 بازدید 3 ماه پیش

مدیریت تولیدج13

133 بازدید 3 ماه پیش

مدیریت تولیدج12

52 بازدید 4 ماه پیش

مبانی سازمان ومدیریت ج12

130 بازدید 4 ماه پیش

مدیریت تولیدج11

134 بازدید 4 ماه پیش

مبانی سازمان ومدیریت ج11

141 بازدید 4 ماه پیش

مبانی سازمان و مدیریت ج10

166 بازدید 4 ماه پیش

مدیریت تولیدج10

99 بازدید 4 ماه پیش

مبانی سازمان و مدیریت ج9

208 بازدید 4 ماه پیش

مدیریت تولیدج9

107 بازدید 4 ماه پیش

مبانی سازمان و مدیریت ج8

230 بازدید 4 ماه پیش

درس مدیریت تولیدج8

152 بازدید 4 ماه پیش

مبانی سازمان ومدیریت ج7

152 بازدید 4 ماه پیش

مدیریت تولیدج7

113 بازدید 4 ماه پیش

مبانی سازمان و مدیریت 6

236 بازدید 5 ماه پیش

مدیریت تولیدج6

185 بازدید 5 ماه پیش

مبانی سازمان و مدیریت ج5

159 بازدید 5 ماه پیش

مدیریت تولیدج5

151 بازدید 5 ماه پیش

مبانی سازمان و مدیریت ج4

231 بازدید 5 ماه پیش

مدیرت تولید

121 بازدید 5 ماه پیش

درس مبانی سازمان ج2

320 بازدید 6 ماه پیش

درس مدیریت تولید ج3

475 بازدید 6 ماه پیش

درس تولید2

277 بازدید 6 ماه پیش

درس مبانی سازمان3

263 بازدید 6 ماه پیش

درس مدیریت تولید

671 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر