ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
3 دنبال‌ کننده
8 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

https://africabarteh.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1/