(Armin2047 (Pubg shabane rush only ,

این پخش زنده به پایان رسید