8 دنبال‌ کننده
9 هزار بازدید ویدیو

آخرین ویدیوها

سبک زندگی

من می خوام باهات ازدواج کنم

579 بازدید 1 سال پیش

قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/09/1384 ماده 11 - آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی‚ ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 12 - گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یكبار توسط دولت تهیه و به كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود. ماده 13 - وزرای امور اقتصادی و دارایی‚ مسكن و شهر سازی و كشور در موارد مرتبط مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی میباشند

سبک زندگی

قانون تسهیل ازدواج

998 بازدید 1 سال پیش

قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/09/1384 ماده 2 - دولت مكلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده‚ از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسكن‚ حسب تشخیص كمیته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق‚ وام ودیعه مسكن پرداخت كند.

سبک زندگی

حلقه های ازدواج

398 بازدید 1 سال پیش

قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/09/1384 ماده 6 - دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در كلیه فرمانداریها‚ كمیته سامان ازدواج متشكل از فرماندار‚ امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشكیل دهد. تبصره 1 - این كمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شركت در جلسات و تصمیم گیریهای ذی ربط دعوت به عمل آورد. تبصره 2 - كلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همكاری با این كمیته هستند.

نمایش بیشتر