پخش آزمایشی تلویزیون آوید رسانه

این پخش زنده به پایان رسید