مراسم شام غریبا محرم 1440 پنجشنبهشنبه شب 28 شهریور ساعت ۲۰:15

این پخش زنده به پایان رسید