آیت الله ناصری

8.1 هزار بازدید 7 ماه پیش

آیت الله ناصری – مهربانی خداوند با توبه کنندگان / سخنرانی حضرت آیت الله ناصری / بنیاد علمی فرهنگی هاد بنیاد هاد موسسه فرهنگی دارالهدی تلفن تماس 025-37840700 فاکس بنیاد 025-37840705 کد پستی 3715783974 آدرس قم - خیابان صفائیه

8.1 هزار بازدید 7 ماه پیش

آیت الله ناصری – مهربانی خداوند با توبه کنندگان / سخنرانی حضرت آیت الله ناصری / بنیاد علمی فرهنگی هاد بنیاد هاد موسسه فرهنگی دارالهدی تلفن تماس 025-37840700 فاکس بنیاد 025-37840705 کد پستی 3715783974 آدرس قم - خیابان صفائیه