94 دنبال‌ کننده
174.5 هزار بازدید ویدیو
6.8 هزار بازدید 5 سال پیش

مقداری کبالت(II)سولفات را در هیدروکلریک اسید حل می نماییم و محلول صورتی روشن بدست می آید.محلول را حرارت می دهیم و رنگ محلول به تدریج تغییر می کند و به آبی پر رنگ تغییر می کند. سپس لوله را در یک بشر حاوی آب سرد می گذاریم و محلول مجدد، صورتی رنگ می شود.در دمای پایین رنگ صورتی به خاطر وجود یون های کبالت(II) و در دماهای بالا کبالت(II)با یون کلر واکنش می دهد و کمپلکس آبی رنگ (-CoCl4(2 تشکیل می شود.

دیگر ویدیوها

3.5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
4.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1 هزار بازدید 5 سال پیش
960 بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش