19 دنبال‌ کننده
9 هزار بازدید ویدیو

وبینار مباحث نوین در بیوانفورماتیک

6 بازدید 4 هفته پیش

دکتر حسین علی اصغریان از دانشگاه UCSF با موضوع: Ribolog: A novel statistical method for modeling and analysis of ribosome profiling data برای مشاهده این وبینار، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://www.codecool.ir/education%20movie%20sell.aspx?file=16

آموزش

آموزش کاربردی CD-HIT

7 بازدید 1 ماه پیش

ابزارCD-HIT به پژوهشگران کمک میکند تا هزینه محاسباتی آنالیزهای خود را به شدت کاهش داده، بسیار سریع بوده و میتواند پایگاهداده های بزرگ را نیز پردازش کند. از اهداف آن فهمیدن ساختار دادهها و حذف bias درون دادهها است. این ابزار در ابتدا برای خوشهبندی رشتههای پروتئینی توسعه یافت تا پایگاهدادههای مرجعی از رشتههای غیر تکراری ایجاد کند و در ادامه برای پشتیبانی از رشتههای نوکلئوتیدی و مقایسه دو مجموعه داده با هم گسترش یافت. وبسرور آن در سال 2009 ایجاد شد که به کاربران این امکان را میدهد که به راحتی و بدون استفاده

نمایش بیشتر