790 بازدید 2 سال پیش

کانال آموزشی درتلگرام hdaco@ عزیزانی که درزمینه هلیشات ( پهپاد ) فعالیت میکنند. میتوانند باتمرین این مانور و مانورهای دیگر درپروازهلیشات زمان آزمون صلاحیت پرواز بااطمینان حضورداشته باشند. حسن دادمحمد 09155061431

دیگر ویدیوها

10.1 هزار بازدید 4 سال پیش
3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
14.8 هزار بازدید 4 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
4 هزار بازدید 4 سال پیش
990 بازدید 4 سال پیش
13.3 هزار بازدید 4 سال پیش
11.1 هزار بازدید 4 سال پیش
2 هزار بازدید 4 سال پیش
11.8 هزار بازدید 4 سال پیش
12.5 هزار بازدید 4 سال پیش
5.8 هزار بازدید 4 سال پیش
9.3 هزار بازدید 4 سال پیش
11.5 هزار بازدید 4 سال پیش
5.1 هزار بازدید 4 سال پیش
8.5 هزار بازدید 4 سال پیش
24.8 هزار بازدید 4 سال پیش
6.5 هزار بازدید 4 سال پیش
7.1 هزار بازدید 4 سال پیش
8 هزار بازدید 4 سال پیش
14.1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
3.6 هزار بازدید 4 سال پیش
889 بازدید 4 سال پیش
10.6 هزار بازدید 4 سال پیش
4.8 هزار بازدید 4 سال پیش
8.1 هزار بازدید 4 سال پیش
3.6 هزار بازدید 4 سال پیش
9.2 هزار بازدید 4 سال پیش
15.6 هزار بازدید 4 سال پیش
3 هزار بازدید 4 سال پیش
11.9 هزار بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
3.5 هزار بازدید 4 سال پیش
8.8 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر