774 بازدید 2 سال پیش

کانال آموزشی درتلگرام hdaco@ عزیزانی که درزمینه هلیشات ( پهپاد ) فعالیت میکنند. میتوانند باتمرین این مانور و مانورهای دیگر درپروازهلیشات زمان آزمون صلاحیت پرواز بااطمینان حضورداشته باشند. حسن دادمحمد 09155061431

دیگر ویدیوها

10.1 هزار بازدید 4 سال پیش
3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
14.6 هزار بازدید 4 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
956 بازدید 4 سال پیش
13.2 هزار بازدید 4 سال پیش
10.2 هزار بازدید 4 سال پیش
2 هزار بازدید 4 سال پیش
11.6 هزار بازدید 4 سال پیش
12.3 هزار بازدید 4 سال پیش
5.8 هزار بازدید 4 سال پیش
9.3 هزار بازدید 4 سال پیش
11.5 هزار بازدید 4 سال پیش
5.1 هزار بازدید 4 سال پیش
8.4 هزار بازدید 4 سال پیش
24.2 هزار بازدید 4 سال پیش
6.5 هزار بازدید 4 سال پیش
6.9 هزار بازدید 4 سال پیش
7.5 هزار بازدید 4 سال پیش
13.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
3.5 هزار بازدید 4 سال پیش
824 بازدید 4 سال پیش
10.4 هزار بازدید 4 سال پیش
4.7 هزار بازدید 4 سال پیش
7.7 هزار بازدید 4 سال پیش
3.6 هزار بازدید 4 سال پیش
8.9 هزار بازدید 4 سال پیش
15.6 هزار بازدید 4 سال پیش
2.9 هزار بازدید 4 سال پیش
11.8 هزار بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
8.6 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر