14 بازدید 5 ماه پیش

آخرین ویدیوها

ZIMA Blue

2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی ای صبا بند

دیگر ویدیوها

14 بازدید 5 ماه پیش
8 بازدید 5 ماه پیش
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش
54 بازدید 2 سال پیش
48 بازدید 2 سال پیش
87 بازدید 2 سال پیش
24 بازدید 2 سال پیش
22 بازدید 2 سال پیش
367 بازدید 2 سال پیش
77 بازدید 2 سال پیش
69 بازدید 2 سال پیش
48 بازدید 2 سال پیش
69 بازدید 2 سال پیش
101 بازدید 2 سال پیش
66 بازدید 3 سال پیش
32 بازدید 3 سال پیش
48 بازدید 3 سال پیش
189 بازدید 3 سال پیش
39 بازدید 3 سال پیش
28 بازدید 3 سال پیش
12 بازدید 3 سال پیش
35 بازدید 3 سال پیش
16 بازدید 3 سال پیش
32 بازدید 3 سال پیش
49 بازدید 3 سال پیش
93 بازدید 3 سال پیش
38 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر