79 بازدید 7 ماه پیش

فیلم رضایتمندی سرکار خانم ریگی بیمار کامپوزیت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر ابراهیم گل گذرانده است. ایشان برای کامپوزیت دندان های خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر ابراهیم گل مراجعه کرده اند. و خانم دکتر سمیه ابراهیم گل کامپوزیت دندان برای ایشان انجام شد. https://drebrahimgol.com/what-is-compsite-veneer- [دکتر سمیه ابراهیم گل ](https://drebrahimgol.com) ایمپلنت دندان کامپوزیت دندان فیلم رضایتمندی بیمار دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت