نطق دکتر قوامی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با معاون رئیس جمهور و وزیر صمت

67 بازدید 6 ماه پیش

نطق دکتر قوامی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با معاون رئیس جمهور و وزیر صمت و معاونین روز دوشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۸