4.4 هزار دنبال‌ کننده
3.2 میلیون بازدید ویدیو
134 بازدید 2 ماه پیش

میص عینج؛ مور?! ²سآل عز لآیفمو توی همچین جآیی بآ سیس و بروعآش . . و حس میکنم درونےحآصل عز بےتجربگےبود رفتآرآیےکه بروز دآده شد . . و ʏᴇᴋᴏ یو . . تشکر میکنم عزت بآبت اینکہ بآعث شدے طرز فکرم عوض شه-! صو . . خیلیآتون ک میصم بودید . . لبخن' پرآینص عور مآرآهین آشنآعه ن?! . . ;