در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 13
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 7.7هزار
  بازدید

ابراهیم صالحی

این کانال به منظور آموزش زبان های برنامه نویسی می باشد

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

این کانال به منظور آموزش زبان های برنامه نویسی می باشد

 • 13
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 7.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • PLSQL_123- آشنایی با NLS_CALENDAR

  45 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی - آشنایی با NLS_CALENDAR - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_122- آشنایی با DISCRIBE_COLUMNS در DBMS_SQL

  90 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی - آشنایی با DISCRIBE_COLUMNS در DBMS_SQL - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_121- آشنایی با BIND_ARRAY در DBMS_SQL

  106 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی - آشنایی با BIND_ARRAY در DBMS_SQL - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_120- آشنایی با VARIABLE_VALUE در DBMS_SQL

  47 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی - آشنایی با VARIABLE_VALUE در DBMS_SQL - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_119- آشنایی با DEFINE_COLUMN و COLUMN_VALUE در DBMS_SQL

  49 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی - آشنایی با DEFINE_COLUMN و COLUMN_VALUE در DBMS_SQL - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_118- آشنایی با DBMS_SQL و BIND_VARIABLE

  62 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی - آشنایی با DBMS_SQL و BIND_VARIABLE - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_117- آشنایی با DBMS_SQL

  68 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی - آشنایی با DBMS_SQL - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_116- مقایسه TO_DATE و TO_CHAR

  69 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- مقایسه TO_DATE و TO_CHAR- مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_11۵- مقایسه TRANSLATE با REPLACE

  57 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- مقایسه TRANSLATE با REPLACE - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_114- آشنایی با دستور TRANSLATE

  59 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور TRANSLATE - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_113- آشنایی با NESTED BLOCKS

  58 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با NESTED BLOCKS - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_112- آشنایی با دستور EXPLICIT CURSOR قسمت ۲

  47 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور EXPLICIT CURSOR قسمت ۲- مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_111- آشنایی با دستور LEAST

  51 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور LEAST- مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_110- آشنایی با دستور GREATEST

  48 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی GREATEST - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_109- آشنایی LOWER and UPPER

  58 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی LOWER and UPPER- مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_108- آشنایی Cursor variables

  52 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با Cursor variables- مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_107- آشنایی با Explicit cursor with parameters

  37 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با Explicit cursor with parameters - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_106- آشنایی با Explicit Cursor

  39 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با Explicit Cursor - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_105- آشنایی با Exception ها

  44 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- PLSQL_105- آشنایی با Exception ها - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_104- آشنایی با دستور Execute Immediate

  71 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- PLSQL_104- آشنایی با دستور Execute Immediate - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_103- آشنایی با دستور Raise_Application_Error

  28 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور Raise_Application_Error - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_102- آشنایی با دستور PIVOT

  52 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور PIVOT - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_101- آشنایی با دستور CASE قسمت 2

  49 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور CASE قسمت 2 - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_100- آشنایی با دستور CASE قسمت ۱

  61 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور CASE قسمت ۱- مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_099- آشنایی با دستور Decode

  48 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با دستور Decode - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL

 • PLSQL_098- توابع و DML ها

  44 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- توابع و DML ها - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_097- آشنایی با SQL%ROWCOUNT

  39 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با SQL%ROWCOUNT - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_096- آشنایی با برچسب حلقه ها

  36 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با برچسب حلقه ها - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_095- آشنایی با حلقه های تو در تو

  61 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با حلقه های تو در تو - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_094- آشنایی با Table of Rowtype

  19 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- آشنایی با Table of Rowtype - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_093- نوع داده TYPE و ROWTYPE

  19 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- نوع داده TYPE و ROWTYPE - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@

 • PLSQL_092- مطالب بیشتری در مورد حلقه ها

  68 بازدید

  مدرس: ابراهیم صالحی- مطالب بیشتری در مورد حلقه ها - مشاهده کد برنامه در مسیر https://github.com/ebrahimsalehi1/PL-SQL کانال تلگرام ebrahimsalehiPLSQL@