در حال بارگذاری
 • 387
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 513.1هزار
  بازدید

دکتر ابراهیمی دینانی

وب سایت آثار و اندیشه های حکیم دینانی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

وب سایت آثار و اندیشه های حکیم دینانی

 • 387
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 513.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • برنامه معرفت بیست و هفتم شهریور ۱۳۹4

  بازدید

  قسمت 368 ام برنامه معرفت که بیست و هفتم شهریور ۱۳۹4 پخش شد، اختصاص داشت به شرح اندیشه های ملاهادی سبزواری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیستم شهریور ۱۳۹4

  9 بازدید

  قسمت 367 ام برنامه معرفت که بیستم شهریور ۱۳۹4 پخش شد، اختصاص داشت به شرح اندیشه های ملاهادی سبزواری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت نهم اسفند ۱۳۹۲

  63 بازدید

  قسمت 289 ام برنامه معرفت که نهم اسفند ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت اول بهمن 1389

  72 بازدید

  قسمت 103 ام برنامه معرفت که اول بهمن 1389 پخش شد، اختصاص داشت به بررسی اندیشه‌های ملاصدرا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیست و ششم بهمن 1397

  424 بازدید

  قسمت 546 ام برنامه معرفت که بیست و ششم بهمن 1397 پخش شد، اختصاص داشت به شرح مقالات شمس تبریزی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت دوم اسفند ۱۳۹۲

  224 بازدید

  قسمت 288 ام برنامه معرفت که دوم اسفند ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت هجدهم تیرماه ۱۳۹۵

  210 بازدید

  قسمت 413 ام برنامه معرفت که هجدهم تیرماه ۱۳۹۵ پخش شد، اختصاص داشت به شرح اشعار عبدالرحمن جامی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت یازدهم تیرماه ۱۳۹۵

  160 بازدید

  قسمت 413 ام برنامه معرفت که یازدهم تیرماه ۱۳۹۵ پخش شد، اختصاص داشت به شرح اشعار عبدالرحمن جامی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت نوزدهم بهمن 1397

  865 بازدید

  قسمت 546 ام برنامه معرفت که نوزدهم بهمن 1397 پخش شد، اختصاص داشت به شرح مقالات شمس تبریزی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیست و چهارم دی ماه 1389

  167 بازدید

  قسمت 101 ام برنامه معرفت که بیست و چهارم دی ماه 1389 پخش شد، اختصاص داشت به بررسی اندیشه های ملاصدرا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت هفدهم دی ماه 1389

  218 بازدید

  قسمت 101 ام برنامه معرفت که هفدهم دی ماه 1389 پخش شد، اختصاص داشت به بررسی اندیشه های ملاصدرا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت دهم دی ماه 1389

  259 بازدید

  قسمت 100 ام برنامه معرفت که دهم دی ماه 1389 پخش شد، اختصاص داشت به بررسی اندیشه های ملاصدرا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • سه واقعه ای که بشر را ناخرسند کرد

  495 بازدید

  دانشمندی غربی گفته در گذشته،

 • برنامه معرفت چهارم تیرماه 1395

  291 بازدید

  قسمت 412 ام برنامه معرفت که چهارم تیرماه ۱۳۹۵ پخش شد، اختصاص داشت به شرح اشعار عبدالرحمن جامی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت دوازدهم بهمن 1397

  863 بازدید

  قسمت 545 ام برنامه معرفت که دوازدهم بهمن 1397 پخش شد، اختصاص داشت به شرح مقالات شمس تبریزی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۵

  320 بازدید

  قسمت 411 ام برنامه معرفت که بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۵ پخش شد، اختصاص داشت به شرح اشعار عبدالرحمن جامی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت سیزدهم شهریور ۱۳۹4

  105 بازدید

  قسمت 366 ام برنامه معرفت که سیزدهم شهریور ۱۳۹4 پخش شد، اختصاص داشت به شرح اندیشه های ملاهادی سبزواری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت ششم شهریور ۱۳۹4

  122 بازدید

  قسمت 365 ام برنامه معرفت که ششم شهریور ۱۳۹4 پخش شد، اختصاص داشت به شرح اندیشه های ملاهادی سبزواری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت سی ام مرداد ۱۳۹4

  107 بازدید

  قسمت 364 ام برنامه معرفت که سی ام مرداد ۱۳۹4 پخش شد، اختصاص داشت به شرح اندیشه های ملاهادی سبزواری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیست و سوم مرداد ۱۳۹4

  89 بازدید

  قسمت 363 ام برنامه معرفت که بیست و سوم مرداد ۱۳۹4 پخش شد، اختصاص داشت به شرح اندیشه های ملاهادی سبزواری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت نهم بهمن 1394

  129 بازدید

  قسمت 387 ام برنامه معرفت که نهم بهمن ۱۳۹4 پخش شد، اختصاص داشت به شرح فرازی از شیخ محمود شبستری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت هشتم دی ۱۳۹۱

  333 بازدید

  قسمت 216 ام برنامه معرفت که هشتم دی ۱۳۹۱ پخش شد، اختصاص داشت به شرح فرازی از کتاب خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت پنجم بهمن 1397

  865 بازدید

  قسمت 544 ام برنامه معرفت که پنجم بهمن ۱۳۹7 پخش شد، اختصاص داشت به شرح مقلاله اول از مقالات شمس تبریزی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲

  253 بازدید

  قسمت 287 ام برنامه معرفت که بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت هجدهم بهمن ۱۳۹۲

  170 بازدید

  قسمت 286 ام برنامه معرفت که هجدهم بهمن ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح تراژدی در شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت یازدهم بهمن ۱۳۹۲

  269 بازدید

  قسمت 285 ام برنامه معرفت که یازدهم بهمن ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح سرّخلقت در شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت چهارم بهمن 1392

  185 بازدید

  قسمت 284 ام برنامه معرفت که چهارم بهمن ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح خلقت و آفرینش در شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیست و هفتم دی ۱۳۹۲

  203 بازدید

  قسمت 283 ام برنامه معرفت که بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح بیت که اویست و برتر ز هر برتری / توانا و داننده از هر دری؛ از شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیست و هشتم دی 1397

  1,082 بازدید

  قسمت 543 ام برنامه معرفت که بیست و هشتم دی ۱۳۹7 پخش شد، اختصاص داشت به شرح مقاله اول از مقالات شمس تبریزی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت بیستم دی ۱۳۹۲

  293 بازدید

  قسمت 282 ام برنامه معرفت که بیستم دی ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح سپاس از جهاندار هر دو جهان / شناسنده ی آشکار و نهان از شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت سیزدهم دی ۱۳۹۲

  106 بازدید

  قسمت 281 ام برنامه معرفت که سیزدهم دی ۱۳۹۲ پخش شد، اختصاص داشت به شرح سپاس از جهاندار هر دو جهان / شناسنده ی آشکار و نهان از شاهنامه فردوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

 • برنامه معرفت اول دی ماه 1391

  121 بازدید

  قسمت 216 ام برنامه معرفت که اول دی ماه ۱۳۹۱ پخش شد، اختصاص داشت به معرفی حکمت خواجه نصیرالدین طوسی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید