اختتامیه پویش ملی #در_بهشت

آیین اختتامیه پویش ملی #در_بهشت یکشنبه 17 مرداد ساعت 11 الی 12:30 با حضور ریاست محترم نهاد و معاونین و مسئولین دفاتر نهاد استان ها