27 دنبال‌ کننده
75.4 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

Nate Bargatze - Science (Stand Up Comedy)

304 نمایش ۲ سال پیش

Geoff Keith - Accents (Stand Up Comedy)

196 نمایش ۲ سال پیش

Brent Morin - High School (Stand Up Comedy)

311 نمایش ۲ سال پیش

Vowel Sounds

461 نمایش ۲ سال پیش

The eə Sound-Phonetics

173 نمایش ۲ سال پیش

The _z_ Sound

189 نمایش ۲ سال پیش

The _w_ Sound

113 نمایش ۲ سال پیش

The _ʌ_ Sound

77 نمایش ۲ سال پیش

The _v_ sound

245 نمایش ۲ سال پیش

The _ʊə_ Sound

84 نمایش ۲ سال پیش

The _u__ Sound

77 نمایش ۲ سال پیش

The _ʊ_ sound

43 نمایش ۲ سال پیش

The _ʧ_ Sound

49 نمایش ۲ سال پیش

The _t_ Sound

61 نمایش ۲ سال پیش

The _ʃ_ Sound

145 نمایش ۲ سال پیش

The _s_ Sound

58 نمایش ۲ سال پیش

The _r_ Sound

106 نمایش ۲ سال پیش

The _p_ Sound

24 نمایش ۲ سال پیش

The _ŋ_ sound (ng)

140 نمایش ۲ سال پیش

The _n_ Sound

149 نمایش ۲ سال پیش

The _m_ Sound

49 نمایش ۲ سال پیش

The _l_ Sound

95 نمایش ۲ سال پیش

The _k_ Sound

77 نمایش ۲ سال پیش

The _j_ Sound

255 نمایش ۲ سال پیش

The _ɪə_ Sound

73 نمایش ۲ سال پیش

The _i__ Sound

113 نمایش ۲ سال پیش

The _ɪ_ sound

64 نمایش ۲ سال پیش

The _h_ Sound

104 نمایش ۲ سال پیش

The _g_ Sound

71 نمایش ۲ سال پیش

The _f_ Sound

90 نمایش ۲ سال پیش

The _ɜ__ Sound

59 نمایش ۲ سال پیش

The _əʊ_ Sound

292 نمایش ۲ سال پیش

The _eɪ_ Sound

153 نمایش ۲ سال پیش

The _ə_ Sound

334 نمایش ۲ سال پیش

The _e_ Sound

79 نمایش ۲ سال پیش
نمایش بیشتر