0 دنبال‌ کننده
1.1 هزار بازدید ویدیو

نکته هشتم در صد نکته کاربردی از شرایط عمومی پیمان

11 بازدید 2 ماه پیش

یکصد نکته کاربردی از شرایط عمومی پیمان نکته هشتم در صد نکته کاربردی از شرایط عمومی پیمان برآورد هزینه اجراي کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه براساس ماده چهارده شرایط عمومی پیمان: برآورد هزینه اجراي کار: مبلغی که به عنوان هزینه اجراي موضوع پیمان می باشد. مبلغ پیمان : همان مبلغ درج شده در ماده سه موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان می باشد. مبلغ نهایی پیمان : مبلغ ماده سه موافقتنامه و تغییرات احتمالی دراسناد و مد