اولین برنامه کامپیوتری خودت رو بساز (تکرار آموزش جمعه 1399/11/03)

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۲۲:۳۰
مدت رویداد: 40 دقیقه
اشتراک در