شروع برنامه نویسی ( چالش های برنامه نویس شدن )

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در