ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

وب سمینار هوش مدیریتی

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 6 ساعت
اشتراک در