25.9 هزار دنبال‌ کننده
71.4 هزار بازدید ویدیو

| [![donate]](https://reymit.ir/deadshot_stream) | |[![telegram]](https://discord.com/invite/q9nhZwM) | :--: | :--: |:--: | | [![discord]](https://discord.com/invite/q9nhZwM)| | [![instagram]](https://www.instagram.com/deadshot_stream) | :--: | :--: |:--: | [instagram]: https://media.discordapp.net/attachments/811296992361447424/811303734768435250/instagram.png [discord]: https://media.discordapp.net/attachments/811296992361447424/811307838193664000/discord.png [telegram]: https://cdn.discordapp.com/attachments/811296992361447424/811303670397796384/telegram.png [donate]: https://media.discordapp.net/attachments/811296992361447424/811303703281008700/Donation.png