در حال بارگذاری
 • 97
  دنبال کننده
 • 20
  دنبال شونده
 • 62.8هزار
  بازدید

فارس بخاران

برنامه آموزشی پمپ و پمپاژ کاربردی در هشت قسمت بر روی کانال فارس بخاران

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

برنامه آموزشی پمپ و پمپاژ کاربردی در هشت قسمت بر روی کانال فارس بخاران

 • 97
  دنبال کننده
 • 20
  دنبال شونده
 • 62.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • سرعت عجیب گسترش حریق در یک برج مسکونی

  70 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر

 • انسداد در مقابل اسپرینکلر

  11 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر

 • مقایسه دو ساختمان با اسپرینکل و بدون اسپرینکلر

  15 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر

 • محاسبات هیدرولیکی در سیستم اسپرینکلر

  13 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر

 • سایززنی سیستم اسپرینکلر به کمک جداول از پیش تعیین شده

  12 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان در مقابل حریق

 • رویکردهای طراحی سیستم اسپرینکلر

  11 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر این کلیپ از مجموعه درس نکته های اطفاءحریق پامسا است و بخشی از کلاس طراحی سیستم اطفاءحریق. از دوره HVAC3در مجتمع فنی نوین پارسیان است.

 • پیکر بندی سیستم اسپرینکلر

  18 بازدید

  پامسا پویش آکاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر

 • نگاه آماری به سیستم اسپرینکلر

  8 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر این کلیپ از مجموعه درس نکته های اطفاءحریق پامسا است و بخشی از کلاس طراحی سیستم اطفاءحریق. از دوره HVAC3در مجتمع فنی نوین پارسیان است.

 • فلش اور و بک درفت

  35 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختما

 • باورهای اشتباه در مورد اسپرینکلر

  3 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساخت

 • هدف از راه اندازی پامسا

  8 بازدید

  پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم #اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر در ایران

 • مقایسه دو ساختمان مجهز به اسپرینکلر و بدون اسپرینکلر در حریق

  22 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است.هدف ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. هدف این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساخت

 • تاثیر اسپرینکلر روی دود

  92 بازدید

  پامسا این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر

 • رمز موفقیت اسپرینکلرها

  33 بازدید

  پامسا این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر

 • سازمان ملی حفاظت از آتش

  98 بازدید

  پامسا این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر

 • چرا ثانیه ها مهم است

  49 بازدید

  پامسا این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر

 • تاریخچه سیستم اسپرینکلر

  46 بازدید

  پامسا این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق می¬شود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر

 • مراحل حریق

  269 بازدید

  پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است. پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر----پامسا هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق می¬شود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختما

 • پامسا (پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر)

  32 بازدید

  پامسا(پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر) هدف ما در این پویش: ۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید ۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود. ۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر ۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر در ایران

 • پنج نکته مشترک اسپرینکلرها

  979 بازدید

  پنج نکته مشترک اسپرینکلرها ۱)ضریبK ۲)جهت پاشش ۳)مساحت تحت پوشش ۴)دمای فعال شدن ۵)زمان واکنش(واکنش سریع یا واکنش معمولی)

 • سیستم اسپرینکلر خشک

  587 بازدید

  زمانی که محیط سرد است و امکان یخ زدگی وجود دارد نمی توانیم از سیستم اسپرینکلر تر استفاده کنیم. یک سیستم بسیار پرمصرف در این شرایط استفاده از سیستم خشک است. در این ویدئو به به سیستم اسپرینکلر خشک و به ویژه شیر خشک آتش نشانی پرداخته شده است.

 • شیر یکطرفه هشدار دهنده

  565 بازدید

  شیرهای مورد استفاده در سیستم تر که در هر دو سمت شیر پر از آب است به دو شکل است (رایزر تفنگی، شیر یکطرفه هشدار دهنده) شیری که در این ویدئو روی آن تمرکز شده شیر هشدار دهنده و یا همان شیر یکطرفه هشدار دهنده است

 • شیر یکطرفه رایزر (رایزر تفنگی)

  567 بازدید

  در سیستم اسپرینکلر تر دو نوع پیکر بندی وجود دارد. در این ویدئو روی شیر یکطرفه رایزر (رایزر تفنگی) و فلوسوئیچ هشدار دهنده تمرکز شده است.

 • معرفی انواع سیستم اسپرینکلر

  1,010 بازدید

  در این ویدئو به توضیح ۴ سیستم اسپرینکلر تر، خشک، سیلابی و پیش عملگر پرداخته شده است.

 • صحنه آهسته عملکرد اسپرینکلر

  394 بازدید

  اسپرینکلر یک وسیله اطفاء کننده خودکار است که با رسیدن حرارت به عنصر حرارتی (کپسول شیشه ای) آن، باز شده و آب را روی منطقه تحت پوشش خود تخلیه می کند. طراحی و اجرای سامانه های محافظت ساختمان در مقابل حریق

 • کاویتاسون بازگردش داخلی

  688 بازدید

  این کلیپ بخش کوتاهی از قسمت 4برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی است.که در آن به پدیده کاویتاسیون در پمپ هاپرداخته می شود. برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی برنامه ای است در 8 قسمت از مهندس علی فاضل. این برنامۀ 360 دقیقه ای در قالب 8 قسمت در حوزه پمپ سانتریفیوژ با رویکرد صنعتی و تهویه مطبوع تولید شده است و بخشی از دوره تهویه مطبوع در مجتمع فنی نوین پارسیان است. ارتباط با مهندس فاضلa.fazel@farsbokharan.ir

 • پیشگیری از کاویتاسیون کلاسیک

  909 بازدید

  این کلیپ بخش کوتاهی از قسمت 4برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی است.که در آن به پدیده کاویتاسیون در پمپ هاپرداخته می شود. برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی برنامه ای است در 8 قسمت از مهندس علی فاضل. این برنامۀ 360 دقیقه ای در قالب 8 قسمت در حوزه پمپ سانتریفیوژ با رویکرد صنعتی و تهویه مطبوع تولید شده است و بخشی از دوره تهویه مطبوع در مجتمع فنی نوین پارسیان است. ارتباط با مهندس فاضلa.fazel@farsbokharan.ir

 • ارتفاع مثبت خالص مكش

  888 بازدید

  این کلیپ بخش کوتاهی از قسمت 4برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی است.که در آن به پدیده کاویتاسیون در پمپ هاپرداخته می شود. برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی برنامه ای است در 8 قسمت از مهندس علی فاضل. این برنامۀ 360 دقیقه ای در قالب 8 قسمت در حوزه پمپ سانتریفیوژ با رویکرد صنعتی و تهویه مطبوع تولید شده است و بخشی از دوره تهویه مطبوع در مجتمع فنی نوین پارسیان است. ارتباط با مهندس فاضلa.fazel@farsbokharan.ir

 • برنامه اموزشی فارس بخاران قسمت 3 (کیفیت بالا)

  1,815 بازدید

  این برنامه مکمل کتابی است تحت عنوان مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی (تالیف مهندس علی فاضل و دکتر پیمان ابراهیمی )و هدف از تولید آن آشنایی هرچه بیشتر فعالین تاسیسات با بخش های مختلف دیگ خانه است. فصل اوّل منحصراً مربوط به بخار است و از ابتدای ورود آب به دیگ بخار و تا بازگشت کندانس مورد بررسی قرار گرفته است.در قسمت سوم و پایانی از فصل اول فشارشکن و تله های بخار محور اصلی برنامه خواهد بود.

 • برنامه آموزشی شرکت فارس بخاران قسمت 2 (کیفیت بالا)

  1,715 بازدید

  این برنامه مکمل کتابی است تحت عنوان مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی (تالیف مهندس علی فاضل و دکتر پیمان ابراهیمی ) و هدف از تولید آن آشنایی هرچه بیشتر فعالین تاسیسات با بخش های مختلف دیگ خانه است. فصل اوّل منحصراً مربوط به بخار است و از ابتدای ورود آب به دیگ بخار و تا بازگشت کندانس مورد بررسی قرار گرفته است.در قسمت دوم به کیفیت بخار تولید شده، پدیدۀ ضربۀ قوچ و بحث انتقال پرداخته شده است.

 • برنامه آموزشی شرکت فارس بخاران قسمت1( کیفیت بالا)

  1,986 بازدید

  این برنامه مکمل کتابی است تحت عنوان مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی (تالیف مهندس علی فاضل و دکتر پیمان ابراهیمی ) و هدف از تولید آن آشنایی هرچه بیشتر فعالین تاسیسات با بخش های مختلف دیگ خانه است. فصل اوّل مربوط به بخار است و از ابتدای ورود آب به دیگ بخار و تا بازگشت کندانس مورد بررسی قرار گرفته . در قسمت اول به انواع بخار و روش های تصفیۀ آب بویلر و روش های زیرآب زنی پرداخته شده است.

 • آرایش سری و موازی پمپ ها

  5,370 بازدید

  این کلیپ بخش کوتاهی از قسمت پنجم برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی است.که در آن به آرایش موازی و سری پمپ هاپرداخته می شود. برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی برنامه ای است در 8 قسمت از مهندس علی فاضل. این برنامۀ 360 دقیقه ای در قالب 8 قسمت در حوزه پمپ سانتریفیوژ با رویکرد صنعتی و تهویه مطبوع تولید شده است و بخشی از دوره تهویه مطبوع در مجتمع فنی نوین پارسیان است. ارتباط با مهندس فاضلa.fazel@farsbokharan.ir