5 دنبال‌ کننده
6.9 هزار بازدید ویدیو

This Is A Turboshaft Engine And It’s Used In Medium Sized Helicopters

101 بازدید 11 ماه پیش

This Is A Turboshaft Engine And It’s Used In Medium Sized Helicopters https://farzaneganpb.com

دیگر ویدیوها

How to make a crankshaft

124 بازدید 11 ماه پیش

Rotor Balancing

95 بازدید 11 ماه پیش

Machining Art

114 بازدید 11 ماه پیش

CNC Machining

202 بازدید 11 ماه پیش

Laser Forming

57 بازدید 11 ماه پیش

Boring Process

153 بازدید 11 ماه پیش

Laser Beam Welding

151 بازدید 11 ماه پیش

Plasma Cutting

51 بازدید 11 ماه پیش

Moisture removal from ECU PS3 pressure port

100 بازدید 11 ماه پیش

CF6 PS3 line maintenance

121 بازدید 11 ماه پیش

blade mashinary

64 بازدید 11 ماه پیش

World's Largest Jet Engine Test

42 بازدید 11 ماه پیش

What Is A HEMI Engine HEMI

86 بازدید 11 ماه پیش

Turbine Blade Machining with Standard Ceramic

79 بازدید 11 ماه پیش

Time Lapse Beautiful from Boeing 787 assembly

66 بازدید 11 ماه پیش

The New GE9X Engine - GE Aviation

79 بازدید 11 ماه پیش

The Heart of the GE9X

116 بازدید 11 ماه پیش

Stator Segment Production

90 بازدید 11 ماه پیش

Screw Bitser Compressor Procedure

161 بازدید 11 ماه پیش

Rolls-Royce How we assemble the Trent XWB

69 بازدید 11 ماه پیش

Precision Machining A Brass Mouthpiece

38 بازدید 11 ماه پیش

powerMILLTraining-DMG Mori

46 بازدید 11 ماه پیش

powerMILLTraining-CNC Grinding -Turbine blade

88 بازدید 11 ماه پیش

powerMILLTraining- Turbine blade machining

112 بازدید 11 ماه پیش

Making Fluid-Film Bearings Sliding

83 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر