75 بازدید 2 ماه پیش

سخنرانی دکتر مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم معارفه

گزارش خبری

75 بازدید 2 ماه پیش

سخنرانی دکتر مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم معارفه

دیگر ویدیوها