آزمایش 5 ، ویدیو 2

40 بازدید ۳ روز پیش

بر اساس دستورکار درس آزمایشگاه مبانی برق دانشگاه علم و صنعت تهیه شده توسط مهندس سینا آقاخانی

دیگر ویدیوها

آزمایش 5 ، ویدیو 2

40 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 7 ، ویدیو 1

7 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 7 ، ویدیو 2

20 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 7 ،ویدیو 3

4 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 6 ، ویدیو 2

3 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 5 ، ویدیو 1

4 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 5 ، ویدیو 3

3 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 2 ،ویدیو 7

7 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 5 ،ویدیو 4

15 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 4 ، ویدیو 1

5 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 4 ، ویدیو 4

4 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 4 ، ویدیو 3

19 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 2-3 ، ویدیو 2

21 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 4 ، ویدیو 2

36 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 2-3 ، ویدیو 1

24 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 1-3 ، ویدیو 3

33 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 2 ، ویدیو 6

7 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 1-3 ، ویدیو 2

26 بازدید ۳ روز پیش

آموزش 1-3 ، ویدیو 1

36 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 2، ویدیو 5

10 بازدید ۳ روز پیش

آزمایش 2 ، ویدیو 4

36 بازدید ۳ روز پیش

Regularization

29 بازدید ۴ روز پیش

Regularization 3

37 بازدید ۴ روز پیش

Regularization 2

25 بازدید ۴ روز پیش

Regularization 1

21 بازدید ۴ روز پیش

Logistic Regression 7

31 بازدید ۴ روز پیش

Logistic Regression 6

28 بازدید ۴ روز پیش

Logistic Regression 5

34 بازدید ۴ روز پیش

Logistic Regression 4

38 بازدید ۴ روز پیش

Logistic Regression 4

37 بازدید ۴ روز پیش

Logistic Regression 2

39 بازدید ۴ روز پیش

Logistic Regression 1

31 بازدید ۴ روز پیش

Octave Tutorial 8

17 بازدید ۴ روز پیش

Octave Tutorial 7

28 بازدید ۴ روز پیش

Octave Tutorial 5

26 بازدید ۴ روز پیش

Octave Tutorial 4

43 بازدید ۴ روز پیش

Octave Tutorial 3

30 بازدید ۴ روز پیش

Octave Tutorial 2

41 بازدید ۴ روز پیش

Octave Tutorial 1

30 بازدید ۴ روز پیش

Linear Regression with Multiple Variables 4

32 بازدید ۴ روز پیش
نمایش بیشتر