در حال بارگذاری
 • 246
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 939.4هزار
  بازدید

آموزشگاه آرایشگری مردانه- آموزشگاه آرایشگریhairacademy

آموزشگاه آرایشگری- آموزشگاه آرایشگری مردانه hairacademy

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزشگاه آرایشگری- آموزشگاه آرایشگری مردانه hairacademy

 • 246
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 939.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش سايه فوق العاده وبي نظير-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه

  709 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پيتاژ به روش چرخشي-آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري سراي نمونه

  67 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • سال نو ميلادي مبارك-آموزشگاه آرايش وپيرايش مردانه سراي نمونه

  187 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پيتاژ به روش توزني -آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  110 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پيتاژ به روش ميكروكات-آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري مردانه سراي نمونه

  1,278 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش پیتاژ،پایه ریزی ٧و٨ ریز ودرشت-آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه درتهران

  1,604 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای كشور استان تهران آموزش كوتاهی مو كلاسیك تا سایه كاركرد با ابزار مدرن دوقیچی وسه قیچی ،تیغ حرارتی،سیزر حتی با یه دسته تیغ كلاسهای فوق تخصصی گریم و چهره پردازی،كراتین،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهی ورنك ومش استابزك،بالیاژ،بیبی لایت،فیلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجریش،میدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروی مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علی نائینی

 • آموزش حالت دهی-آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه درتهران

  2,258 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای كشور استان تهران آموزش كوتاهی مو كلاسیك تا سایه كاركرد با ابزار مدرن دوقیچی وسه قیچی ،تیغ حرارتی،سیزر حتی با یه دسته تیغ كلاسهای فوق تخصصی گریم و چهره پردازی،كراتین،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهی بلندورنك ومش استابزك،بالیاژ،بیبی لایت،فیلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجریش،میدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروی مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علی نائینی

 • آموزش كاركرد با ليزر ماشين-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه درتهران

  903 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش فر قسمت دوم-آموزشگاه پيرايشگري سراي نمونه درتهران

  271 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزشگاه پيرايشگري سراي نمونه درتهران

  177 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سشوارواتوكشي كراتين مو-آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري سراي نمونه درتهران

  1,245 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سايه فوق العاده-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه درتهران

  4,705 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي بلندورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش گریم وچهره پردازی- آموزشگاه آرایش وپیرایش سرلس نمونه

  554 بازدید

  تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای كشور استان تهران آموزش كوتاهی مو كلاسیك تا سایه كاركرد با ابزار مدرن دوقیچی وسه قیچی ،تیغ حرارتی،سیزر حتی با یه دسته تیغ كلاسهای فوق تخصصی گریم و چهره پردازی،كراتین،كاشت وپروتز مو آدرس :تجریش،میدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروی مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علی نائینی

 • آموزش كاركرد اسپره رنگ مو-آموزشگاه آرايشگري مردانه سراي نمونه

  1,150 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشور استان تهران آموزش كوتاهي مو كلاسيك تا سايه كاركرد با ابزار مدرن دوقيچي وسه قيچي ،تيغ حرارتي،سيزر حتي با يه دسته تيغ كلاسهاي فوق تخصصي گريم و چهره پردازي،كراتين،كاشت وپروتز مو،آموزش كوتاهي ورنك ومش استابزك،بالياژ،بيبي لايت،فيلر مو،بوتاكس مو،آمبره و.... آدرس :تجريش،ميدان قدس،نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣علي نائيني

 • آموزش سايه كاري- آموزشگاه پيرايش سراي نمونه

  1,217 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي استان تهران آموزش سايه،پيتاژ،گريم،رنگ،مش،پيلينگ وليفتيگ،كاشت وپروتزمو آدرس:تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك ٣ طبقه٣ روبروي مترو تجريش تلف:٢٢٧٤٠٣٣٥-٢٢٧٤٠٣٢٥ ٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣نائيني

 • آموزش استفاده از پودر دكلره:آموزشگاه آرايشگري وپيرايشگري سراي نمونه

  867 بازدید

  زير نظر سازمان فني وحرفه اي كشور آموزش كوتاهي مو تاحد فوق حرفه اي ژورنالي ،سايه،پيتاژ،گريم،كاشت وپروتزمو،پاكسازي پوست،كراتين مو،كوتاهي موهاي بلند آدرس:تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن٢٢٧٤٠٣٣٥ مديريت:٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣ عليرضانائيني

 • آموزش سايه،آموزشگاه پيرايشگري سراي نمونه

  729 بازدید

  زير نظر سازمان فني وحرفه اي استان تهران آموزش كوتاهي مو ساده كلاسيك تا ژورنالي وفشن،پيتاژ،رنگ ،مش،فر،گريم وپروتز وكاشت مو آدرس :تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن:٢٢٧٤٠٣٣٥-٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣نائيني

 • آموزش آرايشگري مردانه سراي نمونه(آموزش مش تيكه اي توسط استاد نائيني)

  808 بازدید

  آموزش فوق حرفه اي كوتاهي مو ساده كلاسيك تا ژورنالي،سايه،پيتاژ،رنگ،مش،فر،پاكسازي پوست،گريم وچهره پرداري،پروتزمو وكاشت مو تضمين كار وام اشتغالزايي آدرس:تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣طبقه٣ روبروي مترو تجريش

 • آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  490 بازدید

  آموزش كوتاهي مو ساده وكلاسيك تاژورنال خواني ،سايه،پيتاژ،گريم وچهره پردازي،كاشت مووپروتز ارائه مدارك بين المللي تضمين كار وام اشتغال زايي آدرس :تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن:٢٢٧٤٠٣٣٥الي٧ موبايل:٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣نائيني

 • آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  69 بازدید

  تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي استان تهران با ارائه مدارك بين المللي ،آموزش فوق حرفه اي ومدرن ،سايه ، پيتاژكاري،...گريم وچهره پردازي،كاشت وپروتز مو آدرس : تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن: ٢٢٧٤٠٣٣٥-٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣

 • آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

  256 بازدید

  آموزش فوق حرفه اي كوتاهي مو سايه،پيتاژ،گريم ارائه دهنده مدارك بين المللي آدرس : تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك ٣ طبقه٣ ٢٢٧٤٠٣٣٥

 • آموزش خصوصی ویژه آرایشگران 3 - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  1,975 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش خصوصی ویژه آرایشگران 3 - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  1,326 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش فر کردن مو توسط هنرجویان - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  1,773 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش گریم داماد - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  5,550 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • معرفی آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  934 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش پیتاژمو - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  7,209 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش خصوصی گریم - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  906 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه تجریش با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای - مشاوره و ثبت نام : 22740335 الی 7 www.hairacademy.ir

 • آموزش مش سوزنی - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  3,518 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش رنگ مو - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  2,041 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش ویتامینه مو - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  1,088 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir

 • آموزش گریم داماد - آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه

  3,304 بازدید

  آموزشگاه آرایشگری مردانه سرای نمونه با بیش از دو دهه سابقه آموزش www.hairacademy.ir