تجربه های زیسته امدادی

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

تجربه زیسته رویدادی تجربه‌شده و همچنین رویدادی است که فردی به نحوی تاثیرگذار و خاص تجربه کرده باشد.