مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان هگمتان سال مالی ۱۳۹۸

0 | 0

جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان هگمتان جهت سال مالی ۱۳۹۸ بصورت غیر حضوری برگزار می گردد .