مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان سال مالی 1399

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان هگمتان جهت سال مالی 1399 بصورت غیر حضوری برگزار می گردد .