2 دنبال‌ کننده
4.2 هزار بازدید ویدیو

کاربران

80 بازدید 1 سال پیش

دیگر ویدیوها

کاربران

80 بازدید 1 سال پیش

ایجاد پیش نویس

107 بازدید 2 سال پیش

ایجاد وظیفه

81 بازدید 2 سال پیش

ایجاد نامه

118 بازدید 2 سال پیش

صندوق پستی

154 بازدید 2 سال پیش

نامه های وارده

97 بازدید 2 سال پیش

سازمان ها

173 بازدید 2 سال پیش

امکانات عمومی سیستم

88 بازدید 2 سال پیش

پیگیری نامه ها

102 بازدید 2 سال پیش

محتوای پیش فرض من

81 بازدید 2 سال پیش

محتوای پیش فرض عمومی

27 بازدید 2 سال پیش

کاربران گروه های کاری

86 بازدید 2 سال پیش

مخاطبین من

584 بازدید 2 سال پیش

مخاطبین سازمان

102 بازدید 2 سال پیش

گروه های مخاطب سازمان

90 بازدید 2 سال پیش

گروه های کاری

77 بازدید 2 سال پیش

سمت های سازمانی

106 بازدید 2 سال پیش

طبقه بندی نامه

103 بازدید 2 سال پیش

شیوه ی ارسال نامه

160 بازدید 2 سال پیش

شرح های پیش فرض من

62 بازدید 2 سال پیش

شرح های پیش فرض عمومی

59 بازدید 2 سال پیش

دبیرخانه

267 بازدید 2 سال پیش

اولویت نامه

83 بازدید 2 سال پیش

پوشه های بایگانی من

311 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر