23 دنبال‌ کننده
89.5 هزار بازدید ویدیو
217 بازدید 2 سال پیش

Read more about our work with automation: http://www.volvotrucks.com/en-en/about-us/automation.html Visit Volvo Trucks website: http://www.volvotrucks.com Volvo Trucks on social media: https://www.facebook.com/VolvoTrucks https://www.youtube.com/VolvoTrucks https://twitter.com/VolvoTrucks https://www.linkedin.com/company/volvo-trucks https://plus.google.com/+volvotrucks https://www.flickr.com/photos/volvotrucks https://www.pinterest.com/volvotrucks https://instagram.com/volvotrucks

دیگر ویدیوها

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
133 بازدید 2 سال پیش
151 بازدید 2 سال پیش
271 بازدید 2 سال پیش
526 بازدید 2 سال پیش
307 بازدید 2 سال پیش
248 بازدید 2 سال پیش
89 بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
502 بازدید 2 سال پیش
48 بازدید 2 سال پیش
380 بازدید 2 سال پیش
207 بازدید 2 سال پیش
162 بازدید 2 سال پیش
22 بازدید 3 سال پیش
87 بازدید 3 سال پیش
69 بازدید 3 سال پیش
56 بازدید 3 سال پیش
56 بازدید 3 سال پیش
28 بازدید 3 سال پیش
145 بازدید 3 سال پیش
22 بازدید 3 سال پیش
107 بازدید 3 سال پیش
259 بازدید 3 سال پیش
80 بازدید 3 سال پیش
144 بازدید 3 سال پیش
221 بازدید 3 سال پیش
61 بازدید 3 سال پیش
94 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر